ชั้นวางสินค้า Selective Racking เหมาะกับคลังสินค้าหรือร้านซุปเปอร์มาเก็ต

ชั้นวางสินค้า Selective Racking เหมาะกับคลังสินค้าหรือร้านซุปเปอร์มาเก็ตชั้นวางสินค้าแบบเลือกหยิบสินค้าได้รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Selective Racking หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า Pallet Racking เป็นชั้นวางสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าบนพาเลท ซึ่งทําให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหยิบสินค้าที่ต้องการได้ทันที ง่ายในการจัดเก็บและสามารถควบคุมสต๊อกสินค้าได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังช่วยจัดการ พื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด เพราะชั้นวางสินค้าประเภทนี้สามารถออกแบบโครงสร้าง ตามพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการและสามารถออกแบบโครงสร้างตามประเภทของการจัดเก็บสินค้าได้อีก ทั้งสามารถรับนํ้าหนักของสินค้าที่มีนํ้าหนักมากได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ ชั้นวางสินค้าประเภท Selective Rackingนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

ข้อดีในการเลือกใช้ชั้นวางสินค้า ประเภทหยิบเลือกสินค้าได้

1. สามารถจัดเก็บสินค้าได้ทุกประเภท
2. สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าบนพาเลท แม้แต่ที่อยู่ในระดับสูงถึงเพดาน
3. การจัดการควบคุมสต๊อกสินค้ากลายเป็นเรื่องง่าย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. สต๊อกสินค้าหมุนเวียนง่ายตลอดเวลา 100%
5. ตัวคานของชั้นวางสินค้าสามารถปรับระดับสูง-ตํ่า ได้ตามขนาดของสินค้า ซ่ึงทําใหสามารถใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. โครงสร้างของชั้นวางสินค้า ถูกออกแบบมาเพื่อ รองรับสินค้าที่มีนํ้าหนักมากได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
7. สามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้หลายชนิด เช่น รถโฟลคลิฟท์, รถแฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น
8. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพียง 35% ของพื้นที่ ทังหมด
9. มีความยืดหยุนในการออกแบบโครงสร้างของชั้นวางสินค้า ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยให้ ได้ประโยชน์สูงสุด

ประเภทและรายละเอียดของ ชั้นวางสินค้า

1. ชั้นวางสินค้าประเภทแถวเดี่ยว
2. ชั้นวางสินค้าประเภทแถวคู่
3. ชั้นวางสินค้าประเภทแถวคู่ลึก

ชั้นวางสินค้าแบบซีเร็คทีฟแร็ค (Selective rack) นั้นจะนิยมวางชั้นวางสินค้าแบบแถวเดี่ยว ชิดกับผนังของคลังสินค้าทังสองด้าน โดยที่บริเวณตรง กลางจะวางชั้นวางสินค้าแบบแถวคู่ เนื่องจากสามารถใช้ พื้นที่ได้ทังสองด้าน ส่วนระยะห่างและความสูงของชั้นวางสินค้าแต่ละอันจะขึ้นอยูกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประเภท ของโฟลคลิฟท์ หรือ อุปกรณ์ในการยกสินค้า ที่ใช้งาน, การจัดเก็บสินค้าบนพาเลทแบบมีจํานวนมาก ซึ่งชั้นวาง สินค้าประเภทนี้ผู้ใช้งานสามารถวางพาเลทด้านหน้าและ ด้านหลังซ้อนกันในเชิงลึกของแต่ละทางเดินได้ ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงสินค้าบนพาเลทได้จากพาเลทด้านหน้าเท่านัน้ จึงควรวางสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันเพื่อง่ายและเป็นการ หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ไม่ต้องการโดยไม่จําเป็น

ภาพรวมของชั้นวางสินค้าแบบหยิบเลือกสินค้า

ชั้นวางสินค้าประเภทนี้เหมาะแก่การจัดเก็บของตั้งแต่ที่มีจํานวนน้อย ไปถึงจํานวนมาก สามารถรองรับน้าหนักได้มาก
1. สามารถจัดเก็บสินค้าได้ทุกประเภท
2. สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าบนพาเลท แม้แต่อยู่ ในระดับสูงถึงเพดาน
3. การจัดการควบคุมสต๊อกสินค้ากลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. สต๊อกสินค้าหมุนเวียนได้ง่ายตลอดเวลา 100%
5. ตัวคานของชั้นวางสินค้าสามารถปรับระดับได้ตาม ขนาดของสินค้าซ่ึงทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าที่มีนํ้าหนัก มากได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
7. สามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้หลายชนิด เช่น รถโฟลคลิฟท์, รถแฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น
8. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพียง 35% ของพื้นที่ทังหมด

Tags: